Regulamin Sklepu Internetowego

1. Definicje

 

 1. Sklep / Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: www.rentinglock.pl.
 2. Sprzedawca/Usługodawca – RentPlanet sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Św. Mikołaja 7, 52-125 Wrocław, NIP: 5223076793, REGON: 365929227, KRS: 0000648720, adres email: kamil@rentinglock.pl, telefon: 601 201 741.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty lub Usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Panel– funkcjonalność dostępna po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczona indywidualnym loginem i hasłem, służąca do generowania kodów dostępu do Zamka.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną nabywającą Produkty lub Usługi w Sklepie Internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty lub Usługi w Sklepie Internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną nabywającą Produkty lub Usługi w Sklepie Internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.
 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta– osoba fizyczna nabywająca Produkty lub Usługi w Sklepie Internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.
 8. Dni robocze– dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy.
 9. Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składania Zamówień w Sklepie Internetowym.
 10. Koszyk – usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, w ramach której widoczne są Produkty lub Usługi dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu Internetowego, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.
 12. Produkt– rzecz ruchoma, wraz ze wszystkim komponentami potrzebnymi do jej prawidłowego funkcjonowania, dostępna w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności Zamek elektroniczny, Urządzenie bridge, Klawiatura zewnętrzna, przeznaczona do sprzedaży na podstawie zawartej przez Sprzedawcę z Klientem Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 13. Zamek – dostępny w Sklepie Internetowym Produkt stanowiący uniwersalny, elektroniczny zamek drzwiowy, dedykowany wyłącznie pod Usługi RentingLock, będąca tym samym przedmiotem Umowy o świadczenie usług zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, o której mowa w Regulaminie świadczenia usług.
 14. Urządzenie bridge – dostępny w Sklepie internetowym Produkt zapewniający Klawiaturze zewnętrznej lub Zamkowi dostęp do sieci Wi-Fi, umożliwiający całkowicie zdalne korzystanie z Produktów, dedykowany wyłącznie pod Usługę RentingLock Pro.
 15. 15. Klawiatura zewnętrzna – dostępny w Sklepie internetowym Produkt stanowiący uniwersalny, elektroniczny czytnik ścienny do drzwi wejściowych rozsuwanych/bram/szlabanów zewnętrznych, dedykowany wyłącznie pod Usługi RentingLock.
 16. Regulamin świadczenia usług – Regulamin świadczenia Usług RentingLock dostępny w Sklepie Internetowym.
 17. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług elektronicznych.
 18. Usługa RentingLock – bezpłatna usługa polegająca na generowaniu Kodów do Zamka (czasowych oraz stałych) i umożliwiająca podgląd stanu baterii Zamka, świadczona przez Usługodawcę.
 19. Usługa RentingLock Pro – płatna usługa, która oprócz funkcji dostępnych w wersji podstawowej, umożliwia generowanie Kodów do Zamka (jednorazowych, cyklicznych, biurowych, spersonalizowanych), a także pozwala na doglądanie historii zdarzeń, nadawanie uprawnień do zarządzania Zamkami oraz integrowanie się z zewnętrznym oprogramowaniem PMS poprzez API udostępnioną przez Usługodawcę.
 20. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy, będący przedmiotem Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 21. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin.
 22. Umowa o świadczenie usług – umowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, zawierana przez Użytkownika z Usługodawcą, o której mowa w Regulaminie świadczenia usług.
 23. RODO– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 24. Operator płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Sklepu na rzecz jego Klientów.
 25. Newsletter – Usługa elektroniczna polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Użytkownikom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem Internetowym.
 26. Aplikacja – aplikacja mobilna o nazwie „RentingLock” umożliwiająca dostęp do wygenerowanych poprzez Usługę RentingLock kodów dostępu, dostępne w Google Play i App Store.
 27. 27. Usługi elektroniczne – rozumie się przez to usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

 

2. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.
 2. Klient ma możliwość do każdorazowego odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu.
 3. Komunikacja ze Sprzedawcą możliwa jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kamil@rentinglock.pl lub telefonicznie pod numerem: 601 201 741. Dokonywana komunikacja może powodować po stronie Klienta ponoszenie kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 4. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
 5. a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
 6. b) zwrócenie się do rzecznika konsumentów,
 7. b) mediację,
 8. c) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
 9. d) zwrócenie się do Federacji Konsumentów,
 10. e) skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).

 

3 Rodzaje, zakres i warunki świadczenia Usług elektronicznych

 

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktów i zawieranie Umowy o świadczenie Usług RentingLock.
 2. Sprzedawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
 3. Świadczenie Usługi elektronicznej przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 6. a) komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
 7. b) dostęp do poczty elektronicznej,
 8. c) przeglądarka internetowa,
 9. d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 

4 Zawarcie Umowy sprzedaży

     Informacje o produktach prezentowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

 

5 Informacje dotyczące Produktów i Usług

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferuje następujące Produkty i usługi:
 2. a) elektroniczne Zamki drzwiowe RentingLock,
 3. b) Urządzenia bridge,
 4. c) Klawiatury zewnętrzne,
 5. d) Usługę RentingLock i RentingLock Pro,
 6. e) umożliwienie zawarcia Umowy sprzedaży i Umowy o świadczenie usług,
 7. f) umożliwienie korzystania z Usług RentingLock poprzez Aplikację lub Panel,
 8. g) prowadzenie Newslettera.
 9. Zamek może być kupiony osobno lub razem z Usługą RentingLock Pro.
 10. Wraz z kupnem Zamka Użytkownik uzyskuje bezterminowy i bezpłatny dostęp do Usługi RentingLock.
 11. Urządzenie bridge może być kupione osobno lub razem z wybraną Usługą RentingLock, lecz prawidłowe działanie Urządzenia jest możliwe tylko w przypadku posiadania Usługi RentingLock Pro.
 12. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) Zgodność z obowiązującymi standardami, wymaganiami i przepisami prawa w zakresie wprowadzenia do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej potwierdza umieszczony na Zamku i Klawiaturze zewnętrznej Certyfikat CE.

6. Zamawianie

 1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2.  
 3. Dla Zamówień złożonych w piątki, soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy czas realizacji rozpoczyna bieg następnego dnia roboczego.
 4. W przypadku braku dostępności Produktów Klient informowany jest o braku możliwości realizacji zlecenia w terminie 48 godzin mailowo lub telefonicznie. Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z całości lub części Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Klientem, przy czym maksymalny czas oczekiwania może wynieść 2 miesiące.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Klient pomimo wcześniejszego wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
 6. Klient składa Zamówienie bez rejestracji, za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie.
 7. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia i nie oznacza rezerwacji Produktu. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
 8. Klient, po ostatecznym dodaniu produktów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem podania sposobu dostawy i metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 9. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia.
 10. Naciśnięcie na przycisk „Zamawiam i płacę” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 11. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia, a także cenę opcjonalnej Usługi RentingLock Pro jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 12. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail), podany przy składaniu Zamówienia, wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”.

 

7. Cena i sposoby płatności

 1. Ceny podane w Sklepie Internetowym to ceny netto i wyrażone są w następujących walutach: polski złoty, euro, dolar amerykański. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 2. Wszelkie ewentualne dodatkowe koszty, o których mowa w niniejszym punkcie są pokrywane przez Klienta na podstawie uzyskanych przez niego informacji podczas składania Zamówienia.
 3. Zróżnicowanie walut, kosztów i czasu dostawy następuje według kraju z jakiego składane jest Zamówienie. W sytuacji, kiedy Zamówienie składane jest przez Klienta z terytorium innego kraju niż Rzeczpospolita Polska może ono podlegać dodatkowym opłatom manipulacyjnym, o czym Klient zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi do wyboru różne formy płatności.
 5. Szczegółowe informacje o płatnościach Klient otrzymuje podczas składania Zamówienia w Sklepie.
 6. 6. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 58 2490 0005 0000 4530 3087 8891 (Alior Bank S.A.)
 7. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 8. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia.
 9. Produkt zostaje wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 10. Do każdego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu, którym w zależności od opcji wybranej przez Klienta, jest paragon lub faktura.
 11. Klient niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, w celu realizacji Zamówienia oraz Usługi RentingLock Pro upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 12. Faktury przesyłane są na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w formie pliku .pdf, umożliwiającej pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja Klienta.

 

 

8. Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu Internetowego. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Po zrealizowaniu Zamówienia przez Sprzedającego, przez co rozumie się przekazanie zamówionych Produktów firmie kurierskiej, Zamówienie zostanie dostarczone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Czas dostawy liczony jest od momentu przekazania Zamówienia firmie kurierskiej.
 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub innych firm kurierskich.
 4. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki oraz np. cła, podatku VAT. Użytkownik jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia. W takim przypadku Klient musi wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia dodatkowych kosztów, takich jak np. cło lub inne opłaty czy podatki, które zobowiązany będzie pokryć we własnym zakresie i na własny rachunek.
 6. Koszty dostarczenia Zamówienia, które oprócz ceny za Produkty ponosi Klient, są podawane na stronie Sklepu Internetowego przy składaniu Zamówienia.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do odebrania zamówionych Produktów.
 8. Z chwilą wydania Produktu na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku dostawy realizowanej przez innego niż Sprzedawca przewoźnika lub spedytora, za wydanie Produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi, jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca albo odebranie Produktu od przewoźnika lub spedytora, jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
 9. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki, w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.
 10. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia Produktu po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta, spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.
 11. W przypadku Zamówień złożonych przez Klientów będących Przedsiębiorcami, jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony Produkt nie jest dostępny, w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży jest uprawniony do odstąpienia od niej.

 

9. Usługi RentingLock

 1. Główną funkcjonalnością Usług RentingLock jest generowanie kodów dostępu do Zamka.
 2. Generowanie kodów dostępu możliwe jest za pośrednictwem Aplikacji lub Panelu.
 3. W celu korzystania z Aplikacji lub Panelu niezbędne jest posiadanie konta. Konto w Aplikacji tworzy Klient samodzielnie poprzez wprowadzenie swoich danych do formularza rejestracyjnego w Aplikacji i mailowego potwierdzenia konta. W przypadku Panelu konto, jest zakładane na życzenie Klienta przez Sprzedawcę.
 4. Założenie konta w Aplikacji lub Panelu jest bezpłatne i dobrowolne, ale konieczne w celu korzystania z Usług RentingLock.
 5. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, jeśli wyrazi chęć posiadania konta, jak również do aktualizacji tych danych w razie zmian.
 6. Funkcjonalnościami Usługi RentingLock są: generowanie kodów stałych i czasowych oraz podgląd stanu baterii posiadanych Zamków.
 7. W każdej chwili możliwe jest rozszerzenie podstawowej usługi do płatnej wersji RentingLock Pro.
 8. Płatna Usługa RentingLock Pro, oprócz funkcji dostępnych w wersji podstawowej, umożliwia generowanie dodatkowych kodów do Zamka (jednorazowych, cyklicznych, biurowych, spersonalizowanych), a także pozwala na doglądanie historii zdarzeń, nadawanie uprawnień do zarządzania Zamkami oraz integrowanie się z zewnętrznym oprogramowaniem PMS poprzez API udostępnioną przez Usługodawcę.

 

10. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni od otrzymania Produktu odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu, a w przypadku umowy, która:
 4. a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,
 5. b) polega na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od tej umowy.
 7. Klient może zrealizować uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Przykładowy wzór oświadczenia odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowę tę uważa się za niezawartą.
 9. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od tej Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego Produktu przed upływem 14 dni na adres Sprzedawcy.
 10. Koszty zwrotu (odesłania) Produktu ponosi Klient.
 11. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia z kwoty, którą miałby zwrócić Klientowi w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży, jej części odpowiadającej procentowo stopniowi zużycia Produktu.
 13. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, zastrzeżeniem ust. 10 powyżej.
 14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 15. Sprzedawca zwróci płatność otrzymaną od Klienta w terminie 14 dni od otrzymania Produktu od Klienta.
 16. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu, a w przypadku umowy, która:
 17. a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,
 18. b) polega na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

 

11. Odpowiedzialność

 1. Niniejszy paragraf ma ograniczone zastosowanie w stosunku do Konsumentów – zapisy powszechnie uznane za niedozwolone, sprzeczne z obowiązującym prawem, nie mają zastosowania.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta, w szczególności, w przypadku, kiedy:
 4. a) Klient dokonał zakupu Zamka, który mimo szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcji montażu i obsługi oraz specyfikacji urządzenia nie był przeznaczony do jego drzwi,
 5. b) Produkt został zamontowany w sposób nieprawidłowy, tj. niezgodny z instrukcją montażu i obsługi,
 6. c) drzwi, w których został zamontowany Zamek są uszkodzone, a ich wada uniemożliwia lub znacząco utrudnia świadczenie Usług RentingLock,
 7. d) Klient na własną rękę dokonywał napraw lub dopuścił się jakichkolwiek ingerencji w mechanizm działania Produktu,
 8. e) z Produktu korzystają nieuprawnione osoby trzecie,
 9. f) Klient nie dokonuje zalecanych przez Sprzedawcę konserwacji Produktu,
 10. g) Klient lub osoba będąca użytkownikiem Zamka korzysta lub korzystała z fizycznego klucza awaryjnego dostarczonego przez Sprzedawcę w celu otworzenia drzwi,
 11. h) Klient korzysta z Produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 12. i) nastąpiła przerwa w działaniu serwerów spowodowana w szczególności ich serwisem technicznym lub pracami konserwacyjnymi, w związku z czym świadczenie Usług RentingLock zostało czasowo zawieszone.
 13. Do każdego Produktu dołączana jest odpowiednia instrukcja.
 14. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym paragrafie dotyczy zarówno wystąpienia faktycznej szkody (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans) będących następstwem niezastosowania się Klienta m.in. do Regulaminu Świadczenia usług, Regulaminu Sklepu, instrukcji Produktu, a także innych dokumentów przekazanych Klientowi przez Sprzedawcę w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży.
 15. W związku z powyższym, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę (damnum emergens) wynikłą:
 16. a) wskutek działania siły wyższej,
 17. b) z winy umyślnej Klienta,
 18. c) wskutek działania osoby trzeciej, za którą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za użytkownika Zamka i osoby mu towarzyszące,
 19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans).

 

12.Reklamacja

 1. Wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Klient obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń dostarczonych Zamków, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Niniejszy punkt nie dotyczy Konsumenta.
 3. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kamil@rentinglock.pl lub pisemnie na adres: ul. Św. Mikołaja 7, 52-125 Wrocław.
 4. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności:
  1. imię, nazwisko, firma, NIP, adres do korespondencji;
  2. informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;
  3. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności Produktu z umową;
  4. żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji;
  5. dane kontaktowe.
  6. Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt wraz z dołączonym do niego Dowodem zakupu lub jego kopią. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
  7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
  8. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa.
  9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 13 Gwarancja

 1. Produkty oferowane na Stronie Internetowej objęte są gwarancją, której udziela Sprzedawca lub producent.
 2. Szczegóły procedury gwarancyjnej znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu.
 3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

 

14. Omnibus

     W przypadku Promocji Sprzedawca, obok informacji o obniżonej cenie, informuje także o najniższej cenie towaru lub usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem Promocji. Jeżeli natomiast dany towar lub usługa są oferowane do sprzedaży krócej niż 30 dni, to obok informacji o cenie obniżonej Sprzedawca umieszcza informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie od dnia ich oferowania do sprzedaży do dnia wprowadzenia Promocji.

 

 15. Ochrona Danych Osobowych

     Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Klienta (lub osoby kontaktowej ze strony Klienta), a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. założenie konta w Panelu lub złożenie Zamówienia) lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy. Ponadto Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych w celach marketingowych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

16. Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.04.2023 r.
 2. Sprzedawca dokona zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.