Regulamin świadczenia usługi Rentinglock, zakupy zamków i/lub softu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Witryna dostępna pod adresem internetowym www.rentinglock.pl prowadzona jest przez RentPlanet SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Wolności 1, 00-844 Warszawa, telefon: +48 601 201 741, e-mail: kamil@rentinglock.pl, NIP: 5223076793, REGON: 365929227, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000648720.

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.rentinglock.pl w związku ze świadczeniem Usługi Rentinglock.

3. Definicje:
a) Witryna internetowa – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.rentinglock.pl,
b) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usługi Rentinglock, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Integralną część Regulaminu stanowi regulamin Witryny internetowej www.rentinglock.pl, dostępny na stronie internetowej Usługodawcy,
c) Usługodawca – RentPlanet SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Plac Wolności 1, 00-844 Warszawa, telefon: +48 601 201 741, e-mail: kamil@rentinglock.pl, NIP: 5223076793, REGON: 365929227, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000648720.
d) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
e) Formularz rejestracji – dostępny w Witrynie internetowej formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
f) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika,
g) Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usług,
h) Umowa o świadczenie usług – umowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana przez Użytkownika z Usługodawcą za pośrednictwem Witryny internetowej w języku polskim,
i) Usługa Rentinglock – usługa polegająca na generowaniu Kodów dostępu do Zamka świadczona przez Usługodawcę,
j) Zamek – dostępna w Witrynie internetowej rzecz ruchoma stanowiąca uniwersalny, elektroniczny zamek drzwiowy, dedykowany wyłącznie pod Usługę Rentinglock, będąca tym samym przedmiotem Umowy o świadczenie usług zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą,
k) Soft – oprogramowanie umożliwiające automatyzację generowania Kodów dostępu,
l) Kod dostępu – indywidualnie wygenerowany przy użyciu generatora kodów ciąg cyfr, który umożliwia otworzenie Zamka w określonym przez Użytkownika czasie,
m) Siła wyższa – zdarzenie przyszłe, nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, mające charakter katastrofalnych działań przyrody (vis naturalis), aktów władzy publicznej, którym nie można się przeciwstawić (vis imperii), oraz aktów siły zbrojnej w trakcie zaburzeń życia zbiorowego, takich jak wojna, zamieszki (vis armata),
n) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy, będący przedmiotem Umowy o świadczenie usług zawieranej pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą,
o) Cennik – dokument zawierający zestawienie stawek i opłat za usługi i produkty dostępne na stronie internetowej www.rentinglock.pl, a także określający zasady ich naliczania, będący jednocześnie integralną częścią Umowy o świadczenie usług,
p) Dowód zakupu – paragon, faktura imienna, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup,
q) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Użytkownikom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Witryną internetową,
r) Administrator Danych Osobowych – RentPlanet Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000648720, NIP: 5223076793, REGON: 365929227, telefon: +48 601 201 741, e-mail: kamil@rentinglock.pl.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają na:
a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Witrynie internetowej,
b) umożliwieniu zawarcia Umowy o świadczenie usług,
c) umożliwieniu korzystania z Usługi Rentinglock,
d) prowadzeniu Newslettera.

5. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz o akceptację jego postanowień.

6. Podczas dokonywania rejestracji w Witrynie Użytkownik wskazuje kraj miejsca zamieszkania lub pobytu (kraj docelowy). Złożenie Zamówienia, płatności za Zamówienie, dostawa oraz świadczenie Usługi może być realizowane tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy zachodzi tożsamość kraju docelowego, wedle zasad określonych dla tego kraju. W przeciwnym razie Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia.

7. W stosunku do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania zapisy uznane powszechnie za niedozwolone, godzące w prawa konsumentów oraz sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W takiej sytuacji, w miejsce takich zapisów regulaminu zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

 

§ 2. ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług odbywa się poprzez założenie konta i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Zawarcie Umowy o świadczenie usług oznacza uzyskanie możliwości skorzystania ze świadczonych przez Usługodawcę usług za pośrednictwem Witryny internetowej, takich jak między innymi Usługa Rentinglock, możliwość zakupu Zamków, Softu, skorzystania z Newslettera, itp.

3. Usługi świadczone przez Usługodawcę mogą mieć różną formę (zakup jednorazowy, abonament, świadczenie usług w okresie próbnym).

4. Usługodawca może wprowadzać promocje oraz ustalać indywidualne ceny na świadczone przez siebie usługi i sprzedawane towary.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ulepszania świadczonych przez siebie usług i sprzedawanych towarów, w szczególności poprzez ich modyfikację (np. sposób generowania kodów, tworzenie aplikacji mobilnych, zmiany w funkcjonalności Witryny internetowej, itp.).

6. W związku z punktami 3-5 niniejszego paragrafu, wszelkie informacje widoczne w Witrynie internetowej oraz dostarczane wraz z niniejszym Regulaminem, dotyczące cen i warunków współpracy ustalanych indywidualnie, należy traktować jako integralną część zawieranej z Usługodawcą umowy.

7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia procesu weryfikacji Użytkowników w oparciu o ustalone przez siebie kryteria. Proces weryfikacji nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych opłat.

8. Usługodawca potwierdza Użytkownikowi:
a) złożenie Zamówienia,
b) otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie usług,
c) rozpoczęcie realizacji Usługi,
– w formie wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

9. Umowę o świadczenie usług traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w powyższym punkcie.

10. Użytkownik ma prawo dokonać przelewu (cesji) praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług na osobę trzecią. W takim przypadku osoba trzecia wstępująca w miejsce Użytkownika zobowiązana będzie do terminowego regulowania opłat wynikających ze wskazanej umowy.

11. W przypadku wszelkich umów zawieranych z Usługodawcą na czas określony, traktuje się je za rozwiązane po upływie czasu, na jakie zostały zawarte, jeżeli Użytkownik ich nie przedłuży.

 

§ 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI RENTINGLOCK

1. Niniejszy paragraf reguluje ogólne zasady świadczenia Usługi Rentinglock. Szczegółowe informacje znajdują się w udostępnionych w Witrynie Cennikach oraz innych dokumentach, będących integralną częścią Umowy o świadczenie Usługi Rentinglock.

2. Możliwość generowania Kodów dostępu dotyczy wyłącznie Zamka elektronicznego Rentinglock stanowiącego asortyment Witryny internetowej Usługodawcy dostępnej pod adresem www.rentinglock.pl.

3. Podczas składania Zamówienia Użytkownik dokonuje określenia strefy czasowej w jakiej znajduje się Zamek. Wtedy też Usługodawca dokonuje aktywacji Zamka umożliwiając tym samym dokładną kalibrację aktualnego czasu na zegarze Zamka.

4. Aktywacja jest warunkiem koniecznym do prawidłowego działania Zamka, a tym samym korzystania z Usługi Rentinglock.

5. Przez cały okres trwania Umowy o świadczenie usług, Użytkownik ma możliwość wygenerowania nieograniczonej ilości Kodów dostępu do Zamka. Kody dostępu, o których mowa w zdaniu poprzednim są aktywne wyłącznie w wybranym przez Użytkownika przedziale czasowym.

6. W celu skutecznego wygenerowania Kodu dostępu Użytkownik musi zalogować się na swoje Konto w Witrynie, a następnie kliknąć przycisk „Generuj Kod”, który jest powiązany z wybranym przez siebie Zamkiem. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, indywidualny Kod dostępu jest wyświetlany w panelu Użytkownika.

7. Uprawnionym do korzystania z Zamka oraz wpisywania Kodu dostępu na wyświetlaczu Zamka jest wyłącznie Użytkownik oraz osoba przez niego upoważniona.

8. Jeżeli Użytkownik lub osoba przez niego upoważniona nie otrzyma od Usługodawcy wygenerowanego Kodu dostępu, powinien on zalogować się na swoje Konto w Witrynie i dokonać ponownej generacji Kodu dostępu. Jeżeli i to nie przyniesie rezultatu, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.

9. W przypadku czterokrotnego wpisania niewłaściwego Kodu dostępu, możliwość otwarcia drzwi przy pomocy urządzenia zostaje zablokowana. Aby odblokować zablokowany Zamek, należy wprowadzić kod PUK, dostępny w profilu Użytkownika na stronie Witryny.

10. Użytkownik może samodzielnie wyłączyć automatyczną blokadę Zamka.

11. Dokonując zakupu Zamka, Usługodawca dostarcza Użytkownikowi również fizyczny klucz awaryjny, który może być używany do otwarcia drzwi, jednakże tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach takich jak np. rozładowanie się baterii.

12. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi wygenerowanie indywidualnego kodu serwisowego, ważnego bezterminowo, w panelu klienta.

 

§ 4. ZAMEK RENTINGLOCK

1. Niniejszy paragraf reguluje ogólne zasady zakupu Zamka. Szczegółowe informacje znajdują się w udostępnionych w Witrynie Cennikach oraz innych dokumentach, będących integralną częścią Umowy.

I. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Zamek może być kupiony indywidualnie lub razem z Usługą Rentinglock.

2. Usługodawca przenosi na Użytkownika własność Zamka, w związku z czym Użytkownik zobowiązany jest uiścić określoną cenę na rzecz Usługodawcy.

3. Wygaśnięcie Umowy nie powoduje po stronie Użytkownika obowiązku zwrotu Zamka, natomiast po stronie Usługodawcy nie powoduje konieczności zwrotu ceny Zamka.

4. Użytkownik może złożyć Zamówienia wyłącznie poprzez założone wcześniej Konto.

5. Wszystkie Zamki dostępne w Witrynie internetowej są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami wskazującymi na zgodność Zamka z przepisami prawa w zakresie wprowadzenia go do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, czego potwierdzeniem jest umieszczony na Zamku Certyfikat CE.

6. Zamówienie można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

7. Zamki, będące przedmiotem Zamówień złożonych w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 48 godzin.

9. Użytkownik informowany jest o braku dostępności Zamków, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z całości lub części Zamówienia. W przypadku braku dostępności Zamków, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Użytkownikiem, przy czym maksymalny czas oczekiwania może wynieść 2 miesiące.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Użytkownik pomimo wcześniejszego wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

II. DOSTAWA ZAMKA

1. Zamówiony Zamek dostarczany jest na adres Użytkownika podany podczas składania Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.

2. Koszty dostawy ponosi Użytkownik.

3. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki, cła, podatku VAT, itp. Użytkownik jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

4. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia. W takim przypadku Użytkownik musi wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia dodatkowych kosztów, takich jak np. cło.

5. Czas oczekiwania na dostarczenie przesyłki wynosi zazwyczaj od 5 do 7 dni roboczych, lecz w przypadku większych zamówień może ulec zmianie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

6. Użytkownik zobowiązuje się do odebrania wysłanego Zamka.

III. REKLAMACJA

1. Użytkownik obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń dostarczonych Zamków, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Niniejszy punkt nie dotyczy konsumenta.

2. W przypadku stwierdzenia, iż Zamek ma wadę, Użytkownik obowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej e-mail, opis zgłaszanych zastrzeżeń (opis wady Zamka), datę ich powstania oraz żądanie Użytkownika.

4. Do reklamowanego Zamka należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

5. Użytkownik zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Zamka na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

6. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres:
RENTPLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Plac Wolności 7, 50-071 Wrocław
lub drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres:
kamil@rentinglock.pl.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Usługodawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Użytkownika reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

9. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

IV. GWARANCJA

1. Zamki oferowane w Witrynie internetowej objęte są gwarancją, której udziela Usługodawca lub Producent.

2. W przypadku przedłużenia okresu abonamentowego Usługodawca może udzielić dodatkowej gwarancji na uprzednio nabyty Zamek. Może się to wiązać z dodatkową opłatą.

3. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, każda ewentualna zgłoszona nieprawidłowość w działaniu Zamka będzie skutkowała wymianą Zamka na nowy.

4. Szczegóły procedury gwarancyjnej znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do Zamka.

5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika z tytułu odpowiedzialności Usługodawcy za wady fizyczne i prawne Zamka w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

 

§ 5. SOFT

1. Szczegółowe informacje dot. Soft-u znajdują się w udostępnionych w Witrynie Cennikach oraz innych dokumentach, będących integralną częścią Umowy.

2. Użytkownik może dokonać zakupu samego Soft-u (bez Zamka) i dokonać jego instalacji na swoich urządzeniach.

 

§6. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Witrynie internetowej wyrażone są w następujących walutach: polski złoty, euro, dolar amerykański.

2. Wskazane ceny są cenami netto, w związku z czym należy do nich doliczyć podatek VAT lub inne właściwe daniny publiczne.

3. Wszelkie ewentualne dodatkowe koszty, o których mowa w niniejszym punkcie są pokrywane przez Użytkownika, na podstawie uzyskanych przez niego informacji podczas składania Zamówienia.

4. Zróżnicowanie walut, kosztów i czasu dostawy następuje według kraju z jakiego składane jest Zamówienie. W sytuacji, kiedy Zamówienie składane jest przez Użytkownika z terytorium innego kraju niż Rzeczpospolita Polska może ono podlegać dodatkowym opłatom manipulacyjnym, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.

5. Usługodawca umożliwia różne formy rozliczeń. Szczegóły znajdują się w Witrynie internetowej oraz dołączanych do Zamówienia dokumentach. Wyboru sposobu płatności za Zamówienie dokonuje Użytkownik podczas jego składania.

6. Ceny, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

7. O całkowitej kwocie Zamówienia Użytkownik informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

8. Usługi aktywują się, a produkty są wysyłane, z chwilą dokonania zapłaty, chyba że indywidualne ustalenia pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, są inne.

9. Okres rozliczeniowy w przypadku abonamentu miesięcznego (subskrypcja miesięczna) wynosi jeden miesiąc kalendarzowy.

10. Wskazując numer karty płatniczej lub numer rachunku bankowego Użytkownik może wyrazić zgodę na cykliczne obciążanie jego rachunku kwotą abonamentu i/lub opłatą jednorazową.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika, jeżeli nie realizuje On terminowo płatności wynikających z umowy i pomimo wcześniejszych wezwań nie uregulował zadłużenia.

12. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

13. Użytkownik niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) w celu realizacji Zamówienia oraz Usługi Rentinglock upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

14. Faktury przesyłane są na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w formie pliku .pdf, umożliwiającej pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.

 

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Niniejszy paragraf ma ograniczone zastosowanie w stosunku do konsumentów – zapisy powszechnie uznane za niedozwolone, sprzeczne z obowiązującym prawem, nie mają zastosowania.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika, w szczególności, w przypadku, kiedy:
a) Użytkownik dokonał zakupu Zamka, który mimo szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcji montażu i obsługi oraz specyfikacji urządzenia nie był przeznaczony do jego drzwi,
b) Zamek został zamontowany w sposób nieprawidłowy, tj. niezgodny z instrukcją montażu i obsługi,
c) drzwi, w których został zamontowany Zamek są uszkodzone, a ich wada uniemożliwia lub znacząco utrudnia świadczenie Usługi,
d) Użytkownik na własną rękę dokonywał napraw lub dopuścił się jakichkolwiek ingerencji w mechanizm działania Zamka,
e) z Zamka korzystają nieuprawnione osoby trzecie,
f) Użytkownik nie dokonuje zalecanych przez Usługodawcę konserwacji Zamka,
g) Użytkownik lub osoba będąca użytkownikiem Zamka korzysta lub korzystała z fizycznego klucza awaryjnego dostarczonego przez Usługodawcę w celu otworzenia drzwi,
h) Użytkownik korzysta z Zamka w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
i) nastąpiła przerwa w działaniu serwerów spowodowana w szczególności ich serwisem technicznym lub pracami konserwacyjnymi, w związku z czym świadczenie Usługi zostało czasowo zawieszone.

4. Instrukcja, o której mowa w niniejszym paragrafie dołączana jest do każdego Zamka.

5. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym paragrafie dotyczy zarówno wystąpienia faktycznej szkody (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans) będących następstwem niezastosowania się Użytkownika m.in. do Regulaminu Witryny internetowej, Regulaminu Usługi Rentinglock, Instrukcji montażu i obsługi Zamka, a także innych dokumentów przekazanych Użytkownikowi przez Usługodawcę w związku z zawarciem Umowy.

6. W związku z powyższym, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę (damnum emergens) wynikłą:
a) wskutek działania siły wyższej,
b) z winy umyślnej Użytkownika,
c) wskutek działania osoby trzeciej, za którą Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za użytkownika Zamka i osoby mu towarzyszące,

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans).

 

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do konsumentów.

2. Użytkownikowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu/rozpoczęcia świadczenia uslug.

3. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Użytkownikowi w następujących przypadkach:
a) świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika,
f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli,
h) umów, w których Użytkownik wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika,
j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej
l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Użytkownika drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki/rozpoczęcia świadczenia usług.

5. Użytkownik, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Zamka w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

6. Koszty wysyłki zwracanego Zamka ponosi Użytkownik.

7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Zamka będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

8. Usługodawca gwarantuje zwrot ceny Zamka oraz kosztów wysyłki do Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Zamka.

9. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

10. W przypadku, gdy Użytkownik wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Zwroty Zamka przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Usługodawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy. Ponadto Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych w celach marketingowych w zgodzie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Witryny internetowej spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Niniejsze nie ma zastosowania do konsumentów.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) i inne właściwe.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2019 roku.